امروز شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰
  • «نتیجه رعایت نکردن توسعه پایدار در سال‌های گذشته، از میان رفتن حقوق نسل‌های آینده است زیرا توسعه پایدار آن است که پاسخگوی نیاز امروز بدون فدا کردن حقوق نسل آینده باشد.» شهردار تهران در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ سخنان خود را با انتقاد از توسعه پایدار در سال‌های قبل آغاز و تأکید کرد که با […] ...
  • «نتیجه رعایت نکردن توسعه پایدار در سال‌های گذشته، از میان رفتن حقوق نسل‌های آینده است زیرا توسعه پایدار آن است که پاسخگوی نیاز امروز بدون فدا کردن حقوق نسل آینده باشد.» شهردار تهران در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ سخنان خود را با انتقاد از توسعه پایدار در سال‌های قبل آغاز و تأکید کرد که با […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد