امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • در محله متوسط‌ ‌نشین خیابان مدنی تهران یکی دوسالی است که مجتمعی غول پیکر به نام «تیراژه ۲» سر بیرون آورده‌است. مجتمعی که خیلی از محلی‌ها می‌گویند با بافت محله همخوانی ندارد. شعارسال: رشد هایپرمارکت‌ها و مال‌ها در چندسال اخیر به سرعت افزایش یافته‌است. اگر هایپرمارکت‌ها تا چندسال پیش تنها در مراکز بزرگ و مشخصی […] ...
  • در محله متوسط‌ ‌نشین خیابان مدنی تهران یکی دوسالی است که مجتمعی غول پیکر به نام «تیراژه ۲» سر بیرون آورده‌است. مجتمعی که خیلی از محلی‌ها می‌گویند با بافت محله همخوانی ندارد. شعارسال: رشد هایپرمارکت‌ها و مال‌ها در چندسال اخیر به سرعت افزایش یافته‌است. اگر هایپرمارکت‌ها تا چندسال پیش تنها در مراکز بزرگ و مشخصی […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد