امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • پایتخت ایران تا به امروز ۵۹ شهردار را به خود دیده است که در این بین برخی برای چند ماه تنها سرپرست بوده‌اند. رکورد بیشترین دوره زعامت بر شهرداری متعلق به محمدباقر قالیباف با ۱۴۴ ماه یا ۱۲ سال است. کریم بوذر جهرمی از سال ۱۳۰۲ تا ۱۳۱۲ به مدت ۱۰ سال شهردار تهران بود […] ...
  • پایتخت ایران تا به امروز ۵۹ شهردار را به خود دیده است که در این بین برخی برای چند ماه تنها سرپرست بوده‌اند. رکورد بیشترین دوره زعامت بر شهرداری متعلق به محمدباقر قالیباف با ۱۴۴ ماه یا ۱۲ سال است. کریم بوذر جهرمی از سال ۱۳۰۲ تا ۱۳۱۲ به مدت ۱۰ سال شهردار تهران بود […]
  • پایتخت ایران تا به امروز ۵۹ شهردار را به خود دیده است که در این بین برخی برای چند ماه تنها سرپرست بوده‌اند. رکورد بیشترین دوره زعامت بر شهرداری متعلق به محمدباقر قالیباف با ۱۴۴ ماه یا ۱۲ سال است. کریم بوذر جهرمی از سال ۱۳۰۲ تا ۱۳۱۲ به مدت ۱۰ سال شهردار تهران بود […] ...
  • پایتخت ایران تا به امروز ۵۹ شهردار را به خود دیده است که در این بین برخی برای چند ماه تنها سرپرست بوده‌اند. رکورد بیشترین دوره زعامت بر شهرداری متعلق به محمدباقر قالیباف با ۱۴۴ ماه یا ۱۲ سال است. کریم بوذر جهرمی از سال ۱۳۰۲ تا ۱۳۱۲ به مدت ۱۰ سال شهردار تهران بود […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد