امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • روز یکشنبه مقابله شوراي شهر با شهرداري تهران در موضوع مهم تفريغ بودجه سال ۹۵ رخ داد. برگشت‌دادن تفريغ بودجه مانند برگشت‌دادن پيشنهاد ارائه‌شده به‌جاي مصوبه برج- باغ نشان از آن دارد که شوراي پنجم به‌دنبال اصلاح ساختاري مورد نظر خودش است و در اين ميان بايد مقاومت داخلي بدنه شهرداري تهران را در نظر […] ...
  • روز یکشنبه مقابله شوراي شهر با شهرداري تهران در موضوع مهم تفريغ بودجه سال ۹۵ رخ داد. برگشت‌دادن تفريغ بودجه مانند برگشت‌دادن پيشنهاد ارائه‌شده به‌جاي مصوبه برج- باغ نشان از آن دارد که شوراي پنجم به‌دنبال اصلاح ساختاري مورد نظر خودش است و در اين ميان بايد مقاومت داخلي بدنه شهرداري تهران را در نظر […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد