امروز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
  • پس از تشكيل جلسه ستاد بحران در مورد آلودگی، زلزله و برف اخير و خروجي تعطيلي مدارس، اين ستاد چنديست نسبت به بحران روبه افزايش آلودگی تهران سكوت كرده و به نظر می آيد، قرار نيست حتی تشكيل جلسه دهد! شعارسال: پس از تشكيل جلسه ستاد بحران در مورد آلودگی، زلزله و برف اخير و […] ...
  • پس از تشكيل جلسه ستاد بحران در مورد آلودگی، زلزله و برف اخير و خروجي تعطيلي مدارس، اين ستاد چنديست نسبت به بحران روبه افزايش آلودگی تهران سكوت كرده و به نظر می آيد، قرار نيست حتی تشكيل جلسه دهد! شعارسال: پس از تشكيل جلسه ستاد بحران در مورد آلودگی، زلزله و برف اخير و […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد