امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • تعداد پروانه های صادر شده طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ در تهران ۷۶۰ هزار واحد مسکونی بوده است. شعار سال: سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ تعداد پروانه های صادر شده در تهران ۷۶۰ هزار واحد مسکونی بوده است.  اگر این طور پیش می رفتیم، ظرف ۱۰ سال یک تهران به اندازه تهران ساخته شده بود! […] ...
  • تعداد پروانه های صادر شده طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ در تهران ۷۶۰ هزار واحد مسکونی بوده است. شعار سال: سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ تعداد پروانه های صادر شده در تهران ۷۶۰ هزار واحد مسکونی بوده است.  اگر این طور پیش می رفتیم، ظرف ۱۰ سال یک تهران به اندازه تهران ساخته شده بود! […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد