امروز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
  • محمد فاضلی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در کانال خود مطلب جالبی در خصوص نوع جامعه پذیر کردن افراد و آموزش به آنها در ضرورت رعایت اخلاق شهروندی نوشت. شعارسال:محمد فاضلی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در کانال خود مطلب جالبی در خصوص نوع جامعه پذیر کردن افراد و آموزش به آنها در […] ...
  • محمد فاضلی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در کانال خود مطلب جالبی در خصوص نوع جامعه پذیر کردن افراد و آموزش به آنها در ضرورت رعایت اخلاق شهروندی نوشت. شعارسال:محمد فاضلی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در کانال خود مطلب جالبی در خصوص نوع جامعه پذیر کردن افراد و آموزش به آنها در […]
  • شعار سال: «ما خواسته‌ایم «فیل توسعه» را سوار «پراید حکمرانی جامعه و سیاست ایرانی» کنیم و سالیان بسیار است؛ این کار نشدنی است و در بهترین حالت چیزی نصیب‌مان می‌شود شبیه همان نقاشی فیل که طراح معما پرسید و روی صندلی پراید نهاد. آن توسعه که ریزگردش نفس‌مان را می‌گیرد، پرایدش جان‌مان را می‌ستاند، دانشگاهش […] ...
  • شعار سال: «ما خواسته‌ایم «فیل توسعه» را سوار «پراید حکمرانی جامعه و سیاست ایرانی» کنیم و سالیان بسیار است؛ این کار نشدنی است و در بهترین حالت چیزی نصیب‌مان می‌شود شبیه همان نقاشی فیل که طراح معما پرسید و روی صندلی پراید نهاد. آن توسعه که ریزگردش نفس‌مان را می‌گیرد، پرایدش جان‌مان را می‌ستاند، دانشگاهش […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد