امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • شعارسال: محمدجواد شیرازی  در نشست “پدیده رانت و تخلف در مدیریت شهری” با بیان اینکه ساعتی قبل شهردار تهران بار مسئولیت سازمان بازرسی شهرداری تهران را از روی دوش این بنده حقیر برداشت و من از شما تقاضا دارم که مباحث آکادمیک را در حوزه مبارزه با فساد دنبال کنید اما آنچه که مهم است […] ...
  • شعارسال: محمدجواد شیرازی  در نشست “پدیده رانت و تخلف در مدیریت شهری” با بیان اینکه ساعتی قبل شهردار تهران بار مسئولیت سازمان بازرسی شهرداری تهران را از روی دوش این بنده حقیر برداشت و من از شما تقاضا دارم که مباحث آکادمیک را در حوزه مبارزه با فساد دنبال کنید اما آنچه که مهم است […]
  • رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران با اشاره به کاهش ۱۳ درصدی تماس ها با سامانه ۱۳۷ در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ افزود: بیش از ۶۷ درصد تماس ها با سامانه ۱۳۷ در حوزه خدمات شهری است. شعارسال: محمد جواد شیرازی در تشریح عملکرد سامانه ۱۳۷ گفت: بر اساس گزارش آماری سامانه مدیریت شهری ۱۳۷، در […] ...
  • رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران با اشاره به کاهش ۱۳ درصدی تماس ها با سامانه ۱۳۷ در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ افزود: بیش از ۶۷ درصد تماس ها با سامانه ۱۳۷ در حوزه خدمات شهری است. شعارسال: محمد جواد شیرازی در تشریح عملکرد سامانه ۱۳۷ گفت: بر اساس گزارش آماری سامانه مدیریت شهری ۱۳۷، در […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد