امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • با تصمیم مسؤولان شهرداری منطقه ۲، میدان قیصر امین پور به چهارراه تبدیل شد. شعارسال: براساس اطلاعات موجود میدان قیصر امین پور در منطقه ۲ تیدیل به چهار راه شد. احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران به این تصمیم غلط اعتراض کرده و گفت: این اقدام غلط یعنی همچنان در تصمیم گیری ها خودرو […] ...
  • با تصمیم مسؤولان شهرداری منطقه ۲، میدان قیصر امین پور به چهارراه تبدیل شد. شعارسال: براساس اطلاعات موجود میدان قیصر امین پور در منطقه ۲ تیدیل به چهار راه شد. احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران به این تصمیم غلط اعتراض کرده و گفت: این اقدام غلط یعنی همچنان در تصمیم گیری ها خودرو […]
  • با تصمیم مسؤولان شهرداری منطقه ۲، میدان قیصر امین پور به چهارراه تبدیل شد. شعارسال: براساس اطلاعات موجود میدان قیصر امین پور در منطقه ۲ تیدیل به چهار راه شد. احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران به این تصمیم غلط اعتراض کرده و گفت: این اقدام غلط یعنی همچنان در تصمیم گیری ها خودرو […] ...
  • با تصمیم مسؤولان شهرداری منطقه ۲، میدان قیصر امین پور به چهارراه تبدیل شد. شعارسال: براساس اطلاعات موجود میدان قیصر امین پور در منطقه ۲ تیدیل به چهار راه شد. احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران به این تصمیم غلط اعتراض کرده و گفت: این اقدام غلط یعنی همچنان در تصمیم گیری ها خودرو […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد