امروز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
  • رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمندشورای شهر تهران کلیات لایحه «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» را یک گام به عقب در جهت مبارزه با فساد و بازگشت دوباره واسطه ها به چرخه مبادلات غیرنقد دانست. شعارسال: بهاره آروین عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه با کلیات لایحه دستورالعمل بودجه غیرنقد مخالف هستم […] ...
  • رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمندشورای شهر تهران کلیات لایحه «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیرنقد» را یک گام به عقب در جهت مبارزه با فساد و بازگشت دوباره واسطه ها به چرخه مبادلات غیرنقد دانست. شعارسال: بهاره آروین عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه با کلیات لایحه دستورالعمل بودجه غیرنقد مخالف هستم […]
  • اسناد بررسی شده درباره ملک خریداری شده توسط حسینی مکارم حکایت از این دارد که وی ۷۴ متر مشاع را به صورت نقد از تعاونی مسکن شهرداری خریداری و از تخفیف مصوب شورای شهر در مورد تمامی کارکنان شهرداری تهران استفاده کرده است. شعارسال: پس از رای اعضای شورای شهر تهران جهت سرپرستی شهرداری تهران […] ...
  • اسناد بررسی شده درباره ملک خریداری شده توسط حسینی مکارم حکایت از این دارد که وی ۷۴ متر مشاع را به صورت نقد از تعاونی مسکن شهرداری خریداری و از تخفیف مصوب شورای شهر در مورد تمامی کارکنان شهرداری تهران استفاده کرده است. شعارسال: پس از رای اعضای شورای شهر تهران جهت سرپرستی شهرداری تهران […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد