امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • اداره شهر با درآمدهای پایدار و تخطئه درآمدهای ناپایدار ساختمانی، یک شعار انتخاباتی با تاریخ مصرف مبارزات انتخاباتی است و بر اساس تجارب انتخابات پیشین، پس از انتخابات به سرعت فراموش می شود. شعار سال: شهرداری‌ کلان‌شهرها با پیروی از مدل تامین مالی مدیریت شهری تهران در مسیر فروش مجوز تغییر کاربری، تراکم و تخلفات […] ...
  • اداره شهر با درآمدهای پایدار و تخطئه درآمدهای ناپایدار ساختمانی، یک شعار انتخاباتی با تاریخ مصرف مبارزات انتخاباتی است و بر اساس تجارب انتخابات پیشین، پس از انتخابات به سرعت فراموش می شود. شعار سال: شهرداری‌ کلان‌شهرها با پیروی از مدل تامین مالی مدیریت شهری تهران در مسیر فروش مجوز تغییر کاربری، تراکم و تخلفات […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد