امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • شعارسال: مدیریت شهری در ماه جاری اقداماتی تعجب برانگیز انجام داده که بیم آن می رود تا در نتیجه این اقدامات، خواسته یا ناخواسته نسخه فرهنگ و پوشش ایرانی، حجاب اسلامی و حتی چادر سیاه یک جا در هم پیچیده شود. پس از آنکه ستاد گردشگری شهرداری تهران هفته گذشته به بهانه احیای زیست شبانه […] ...
  • شعارسال: مدیریت شهری در ماه جاری اقداماتی تعجب برانگیز انجام داده که بیم آن می رود تا در نتیجه این اقدامات، خواسته یا ناخواسته نسخه فرهنگ و پوشش ایرانی، حجاب اسلامی و حتی چادر سیاه یک جا در هم پیچیده شود. پس از آنکه ستاد گردشگری شهرداری تهران هفته گذشته به بهانه احیای زیست شبانه […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد