امروز پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰
  • شعارسال: در سال ١٢٨٠ جمعيت ايران حدود ٩,٩٢ ميليون نفر بود و نرخ شهرشيني به ٢١ درصد مي‌رسيد؛ اما در ١١٥ سال اخير جمعيت ايران به حدود ٨٠ ميليون نفر رسيده و نرخ شهرنشيني به ٧٤ درصد افزايش يافته است. امروزه جمعيت شهرنشين کشور در بيش از هزارو ٢٦٤ شهر زندگي مي‌کنند که از آن […] ...
  • شعارسال: در سال ١٢٨٠ جمعيت ايران حدود ٩,٩٢ ميليون نفر بود و نرخ شهرشيني به ٢١ درصد مي‌رسيد؛ اما در ١١٥ سال اخير جمعيت ايران به حدود ٨٠ ميليون نفر رسيده و نرخ شهرنشيني به ٧٤ درصد افزايش يافته است. امروزه جمعيت شهرنشين کشور در بيش از هزارو ٢٦٤ شهر زندگي مي‌کنند که از آن […]

آخرین اخبار
بانک پاسارگاد