به گزارش گروه اجتماعی برنا ، سعید خال مدیر عامل بهشت زهرا(س) در این مراسم با اشاره به اهداء عضو توسط خانوادهها اظهار کرد: کار این عزیزان بزرگ و قابل ستایش است و در این زمینه باید به سمت فرهنگسازی و ترویج فرهنگ اهداء عضو گام برداریم.

وی با اشاره به برنامهریزی سازمان بهشت زهرا(س) برای ارائه خدمات به خانوادههای اهداکننده عضو تصریح کرد: از سال گذشته تمهیداتی برای این خانوادهها در نظر گرفته شده است و هم اینک قطعه ۳۰۵ برای این افراد پیشبینی و اختصاص داده شده است.

رئیس اداره پیوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز اظهار کرد: رونمایی از این تندیس با همکاری سازمان بهشت زهرا(س) و اداره پیوند وزارت بهداشت بوده است.

شادنوش افزود: طبق هماهنگیهای صورت گرفته با سازمان بهشت زهرا(س)، قطعه ۳۰۵ برای خانوادههایی که اهداکننده عضو هستند در نظر گرفته شده است و در واقع فردی که اهداکننده عضو باشد بهصورت رایگان و یک عضو درجه یک نیز تا ۵۰ درصد تخفیف در این قطعه به خاک سپرده خواهد شد.

رئیس اداره پیوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اظهار امیدواری کرد فرهنگ اهداء عضو با همکاری رسانهها در سطح کشور گسترش پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه هماکنون ۸ هزار و ۶۰۰ نفر در لیست انتظار نوبت پیوند کلیه قرار دارند، گفت: بیش از ۲۵ هزار نفر نیز در انتظار اهداء عضو قرار دارند.

رئیس اداره پیوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه هر فرد اهداکننده عضو میتواند ۸ عضو بدن خود را اهدا کند، گفت: هر کدام از این عضوها زندگی را به فرد جدیدی میبخشد